تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی


پیشقراولان اندیشه و تربیت
پیشقراولان اندیشه و تربیت
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
پیشقراولان اندیشه و تربیت
پیشقراولان اندیشه و تربیت
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
جنگ پنهان
جنگ پنهان
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
تمام مردم ايران ساكن اين خيابان ها هستند / شهدا افتخار و اعتبار اين مرز و بومند
تمام مردم ايران ساكن اين خيابان ها هستند / شهدا افتخار و اعتبار اين مرز و بومند
هنرهای تجسمی عکاسی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
ایده های ساده در مسجد
ایده های ساده در مسجد
فعالیت های اجرایی تبلیغ و روشنگری
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
فعالیت های ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم
فعالیت های ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم
فعالیت های اجرایی فعالیت های میدانی و اردویی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
1- آتش به اختیار / 2- اتاق تذکر
1- آتش به اختیار / 2- اتاق تذکر
رسانه های صوتی و تصویری مستند
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
من انقلابی ام
من انقلابی ام
مسابقات سرود
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
فعالیت تخصصی و عملی و میدانی در زمینه حجاب
فعالیت تخصصی و عملی و میدانی در زمینه حجاب
فضای مجازی ادمین کانال و گروه در شبکه های اجتماعی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
حامیان مردمی سردار سلیمانی
حامیان مردمی سردار سلیمانی
فضای مجازی ادمین کانال و گروه در شبکه های اجتماعی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
بی بی قمر
بی بی قمر
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی