تبیین و روشنگری


رای من سلیمانی - برای سربلندی ایران
رای من سلیمانی - برای سربلندی ایران
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
دلنوشته
دلنوشته
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
شعر آتش به اختیارم
شعر آتش به اختیارم
آثار مکتوب شعر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
مجموعه سیرهای نمایشگاهی انجمن شهید ادواردو آنیلی
مجموعه سیرهای نمایشگاهی انجمن شهید ادواردو آنیلی
فعالیت های اجرایی تبلیغ و روشنگری
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
مقاله
مقاله
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران شهری بیانیه گام دوم انقلاب
طراحی و اکران شهری بیانیه گام دوم انقلاب
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با نخست وزیر ژاپن - 23 خرداد 98
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با نخست وزیر ژاپن - 23 خرداد 98
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با اقشار مردم - 22 مرداد 97
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با اقشار مردم - 22 مرداد 97
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار مسؤلین دستگاه قضایی
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار مسؤلین دستگاه قضایی
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 19 دیماه 97
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 19 دیماه 97
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 18 دیماه 98
طراحی و اکران بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با مردم قم - 18 دیماه 98
رسانه های صوتی و تصویری پوستر
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
بدون نام
بدون نام
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری