مطالبه گری


ارائه نقد و نظر با هدف مطالبه گری از دولت
ارائه نقد و نظر با هدف مطالبه گری از دولت
فعالیت های اجرایی تبلیغ و روشنگری
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
پیگیری اسفالت جاده های بین باغات و مزارع شهرستان استهبان
پیگیری اسفالت جاده های بین باغات و مزارع شهرستان استهبان
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
مقاله
مقاله
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
دودکش
دودکش
رسانه های صوتی و تصویری پادکست
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
اشجار
اشجار
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
جهاد اداری
جهاد اداری
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
جلوگیری از تخریب محیط زیست کوهستانی الوند
جلوگیری از تخریب محیط زیست کوهستانی الوند
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
نشست فرهنگی: آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها
نشست فرهنگی: آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها
فعالیت های اجرایی برگزاری گرده همایی،نشست و کرسی های آزاد اندیشی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
دیده بان شهر
دیده بان شهر
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری