معضلات و آسیب های اجتماعی


مرکز بهارنکو؛ مرکزی برای پایداری عشق و تداوم زنگی
مرکز بهارنکو؛ مرکزی برای پایداری عشق و تداوم زنگی
فعالیت های اجرایی برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره
اجتماع و فعالیت های جهادی معضلات و آسیب های اجتماعی
کلیپ جایگزین بازی کانتر در واقعیت (تبدیل یک خطر به فرصت )
کلیپ جایگزین بازی کانتر در واقعیت (تبدیل یک خطر به فرصت )
رسانه های صوتی و تصویری فیلم کوتاه
اجتماع و فعالیت های جهادی معضلات و آسیب های اجتماعی
راهکارهای بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری با اعمال هدفمند مشارکت اجتماعی ساکنان در فرایند ساخت بناها
راهکارهای بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری با اعمال هدفمند مشارکت اجتماعی ساکنان در فرایند ساخت بناها
آثار مکتوب پایان نامه،پروپوزال،ایده پردازی
اجتماع و فعالیت های جهادی معضلات و آسیب های اجتماعی
خیریه دانش اموزی
خیریه دانش اموزی
فعالیت های اجرایی امور خیریه
اجتماع و فعالیت های جهادی معضلات و آسیب های اجتماعی
بهانه
بهانه
آثار مکتوب شعر
اجتماع و فعالیت های جهادی معضلات و آسیب های اجتماعی
اردوی جهادی
اردوی جهادی
رسانه های صوتی و تصویری مستند
اجتماع و فعالیت های جهادی معضلات و آسیب های اجتماعی
مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده دُرا(ویژه کودکان کار و خیابان)
مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده دُرا(ویژه کودکان کار و خیابان)
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی معضلات و آسیب های اجتماعی
چهارچوب نهادی مدیریت شهری متکی به شهروندان
چهارچوب نهادی مدیریت شهری متکی به شهروندان
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
اجتماع و فعالیت های جهادی معضلات و آسیب های اجتماعی
فضاي جمعي شهري وارتباط اجتماعي
فضاي جمعي شهري وارتباط اجتماعي
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
اجتماع و فعالیت های جهادی معضلات و آسیب های اجتماعی