تشکیل کارگروه های اجتماعی


بدون نام
بدون نام
آثار مکتوب مقاله،یادداشت،تحلیل نویسی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
بروشور معرفی فعالیت های بنیاد آل یاسین
بروشور معرفی فعالیت های بنیاد آل یاسین
آثار مکتوب روزنامه،نشریه،مجله،روزنامه دیواری و...
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
دیدار با جانبازان اعصاب و روان
دیدار با جانبازان اعصاب و روان
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
صندل
صندل
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
گیفت
گیفت
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
جعبه تزینی
جعبه تزینی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
کفش زنانه
کفش زنانه
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
پاپوش
پاپوش
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
قلم دان
قلم دان
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
صندل
صندل
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
جامدادی
جامدادی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
کیف دستی
کیف دستی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی