همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی


اختراع دستگاه پاک کننده و محافظ دوربین های مدار بسته
اختراع دستگاه پاک کننده و محافظ دوربین های مدار بسته
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
اختراع مولد برق گرما تاب هوشمند
اختراع مولد برق گرما تاب هوشمند
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
دهکده استارتاپی جوانان جنوب تهران
دهکده استارتاپی جوانان جنوب تهران
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
سیستم هوشمند بستن کمربند ایمنی توسط مسافران درناوگان عمومی برون شهری
سیستم هوشمند بستن کمربند ایمنی توسط مسافران درناوگان عمومی برون شهری
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
استفاده ازپوست تخم مرغ درصنایع
استفاده ازپوست تخم مرغ درصنایع
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
گچ تقویت شده مخصوص ارتوپدی
گچ تقویت شده مخصوص ارتوپدی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
تعدیل کننده لگد اسلحه
تعدیل کننده لگد اسلحه
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
سیستم اضطراری ترمز وچرخ هواپیمای فرودگاهی
سیستم  اضطراری ترمز وچرخ هواپیمای فرودگاهی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
تشکیل تیم استارت آپی
تشکیل تیم استارت آپی
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
ساتوریکام داروی ضد درد استئوآرتریت
ساتوریکام داروی ضد درد استئوآرتریت
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
اتواستاپ مصرف و تجویز منطقی دارو
اتواستاپ مصرف و تجویز منطقی دارو
فعالیت های اجرایی دیگر...
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
محصول دانش بنیان پمپ مکنده و دمنده هوا خنک صنعتی
محصول دانش بنیان پمپ مکنده و دمنده هوا خنک صنعتی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی