اشتغالزایی


تولید محصولات ممتاز گلخانه
تولید محصولات ممتاز گلخانه
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع غذایی
اقتصاد اشتغالزایی
طرح یک نوع خدمت بهینه شهروندی برای مادران شاغل توسط شهرداریهای شهرهای دارای سیستم حمل ونقل مترو
طرح یک نوع خدمت بهینه شهروندی برای مادران شاغل توسط شهرداریهای شهرهای دارای سیستم حمل ونقل مترو
فعالیت های اجرایی دیگر...
اقتصاد اشتغالزایی
عوارض عدم تناسب نیاز دانشگاه به دانشجو با نیاز صنعت وجامعه
عوارض عدم تناسب نیاز دانشگاه به دانشجو با نیاز صنعت وجامعه
رسانه های صوتی و تصویری مستند
اقتصاد اشتغالزایی
سايه روشن
سايه روشن
هنرهای تجسمی عکاسی
اقتصاد اشتغالزایی
پله پله تا خدا
پله پله تا خدا
هنرهای تجسمی عکاسی
اقتصاد اشتغالزایی
صنایع دستی
صنایع دستی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اقتصاد اشتغالزایی
طرح ها و برنامه های اشتغالزایی پایگاه مقاومت بسیج شهید موسوی خرماکلا
طرح ها و برنامه های اشتغالزایی پایگاه مقاومت بسیج شهید موسوی خرماکلا
فعالیت های اجرایی فعالیت های جهادی
اقتصاد اشتغالزایی
کپسول جنگل
کپسول جنگل
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
اقتصاد اشتغالزایی
ترویج گیاهان دارویی در توسعه پایدار روستایی
ترویج گیاهان دارویی در توسعه پایدار روستایی
فعالیت های اجرایی فعالیت های میدانی و اردویی
اقتصاد اشتغالزایی
خيريه
خيريه
فعالیت های اجرایی امور خیریه
اقتصاد اشتغالزایی
پهپاد کشاورزی سیرنگ
پهپاد کشاورزی سیرنگ
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
اقتصاد اشتغالزایی
اشتغال زنان سرپرست خانواده
اشتغال زنان سرپرست خانواده
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
اقتصاد اشتغالزایی