تئاتر و سینما


تاتر بزرگ میدانی من الغریب الی الحبیب
تاتر بزرگ میدانی من الغریب الی الحبیب
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
فیلم داستانی چشم انتظار
فیلم داستانی چشم انتظار
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تکریم شهدا
اجرای تاتر بزرگ میدانی غدیر خم همراه با حرکت کاروان نمادین حجه الوداع
اجرای تاتر بزرگ میدانی غدیر خم همراه با حرکت کاروان نمادین حجه الوداع
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
نمایشنامه قراری برای فصل بهار
نمایشنامه قراری برای فصل بهار
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تبیین و روشنگری
شاهیر
شاهیر
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار معرفی افراد
هزار گذر ( شاهراه)
هزار گذر ( شاهراه)
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
محروقی
محروقی
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
نمایشنامه : نَصرت
نمایشنامه : نَصرت
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تکریم شهدا
نمایش : حسین آباد
نمایش : حسین آباد
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تکریم شهدا
نمایشنامه
نمایشنامه
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
محروقی
محروقی
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
گل کوچیک
گل کوچیک
هنر های نمایشی تئاتر و سینما
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری