دیگر...


پلاستیک های نانو انتی باکتریال و زیست تخریب پذیر
پلاستیک های نانو  انتی باکتریال و زیست تخریب پذیر
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
علم و فناوری جهت دهی صحیح به علم
ماسک تنفسی که از ورود گازهای الوده موجود در هوا به دهان جلوگیری میکند
ماسک تنفسی که از ورود گازهای الوده موجود در هوا به دهان جلوگیری میکند
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
علم و فناوری دیگر...
ضریح امام رضا
ضریح امام رضا
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
استفاده ازپوست تخم مرغ درصنایع
استفاده ازپوست تخم مرغ درصنایع
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
داروی دانش بنیان ضد استئو آرتریت با نام تجاری ساتوریکام
داروی دانش بنیان ضد استئو آرتریت با نام تجاری ساتوریکام
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
علم و فناوری تولید علم و فناوری
ستایش سبحان
ستایش سبحان
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
فرهنگ و هنر ازدواج و فرزند آوری
تجهیزات اتاق بازی مدارس
تجهیزات اتاق بازی مدارس
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
علم و فناوری جهت دهی صحیح به علم
صنایع کوثر
صنایع کوثر
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
اقتصاد اقتصاد مقاومتی
ساتوریکام داروی ضد درد استئوآرتریت
ساتوریکام داروی ضد درد استئوآرتریت
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
کپسول جنگل
کپسول جنگل
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی دیگر...
اقتصاد اشتغالزایی