دیگر...


تاسیس موسسه فرهنگی احیا صنایع نرم آینده
تاسیس موسسه فرهنگی احیا صنایع نرم آینده
فعالیت های اجرایی دیگر...
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
طرح یک نوع خدمت بهینه شهروندی برای مادران شاغل توسط شهرداریهای شهرهای دارای سیستم حمل ونقل مترو
طرح یک نوع خدمت بهینه شهروندی برای مادران شاغل توسط شهرداریهای شهرهای دارای سیستم حمل ونقل مترو
فعالیت های اجرایی دیگر...
اقتصاد اشتغالزایی
طرح رصد وزیران
طرح رصد وزیران
فعالیت های اجرایی دیگر...
سیاست دیگر...
طرح رصد نمایندگان مجلس شوری اسلامی
طرح رصد نمایندگان مجلس شوری اسلامی
فعالیت های اجرایی دیگر...
سیاست دیگر...
طرح آزادسازی زندانیان باحمایت قوه قضائیه
طرح آزادسازی زندانیان باحمایت قوه قضائیه
فعالیت های اجرایی دیگر...
اقتصاد دیگر...
کافه مذهبی موقعیت قرارگاه
کافه مذهبی موقعیت قرارگاه
فعالیت های اجرایی دیگر...
اقتصاد استارتاپ ها و شتاب دهنده
گروه فرهنگی هنری هورنو
گروه فرهنگی هنری هورنو
فعالیت های اجرایی دیگر...
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
باشگاه رزمی
باشگاه رزمی
فعالیت های اجرایی دیگر...
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار معرفی افراد
مرکز آموزشی تربیتی ایستاده ها
مرکز آموزشی تربیتی ایستاده ها
فعالیت های اجرایی دیگر...
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار معرفی گروه ها
اتواستاپ مصرف و تجویز منطقی دارو
اتواستاپ مصرف و تجویز منطقی دارو
فعالیت های اجرایی دیگر...
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
گزارش تصويري فعاليت گروه سرود كارگري شهداي سايپا
گزارش تصويري فعاليت گروه سرود كارگري شهداي سايپا
فعالیت های اجرایی دیگر...
فرهنگ و هنر موسیقی
احیای جشن نیمه شعبان
احیای جشن نیمه شعبان
فعالیت های اجرایی دیگر...
فرهنگ و هنر کنترل ذهن و تغییر باورها