طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی


مگنت محرم
مگنت محرم
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
گردنبند سیاه سفید محرم
گردنبند سیاه سفید محرم
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
جاکلیدی قهرمان
جاکلیدی قهرمان
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
قلب دریا
قلب دریا
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
زیرلیوانی دریا
زیرلیوانی دریا
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
گردنبند طرح چشم ببر
گردنبند طرح چشم ببر
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
ماهی قرمز رزینی
ماهی قرمز رزینی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
جادستمال کاغذی طرح مرمر
جادستمال کاغذی طرح مرمر
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
سینی طرح مرمر
سینی طرح مرمر
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
زیرلیوانی طرح مرمر
زیرلیوانی طرح مرمر
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع دستی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
خوراک طیب تکوینی
خوراک طیب تکوینی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی صنایع غذایی
علم و فناوری تولید علم و فناوری
نینیکس
نینیکس
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری تولید علم و فناوری