شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی


پیشقراولان اندیشه و تربیت
پیشقراولان اندیشه و تربیت
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
پیشقراولان اندیشه و تربیت
پیشقراولان اندیشه و تربیت
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار تشکیل گروه های فعالیت اطلاعاتی مردمی
قرارگاه جهادی امام رضا(ع) امام مهربانی ها
قرارگاه جهادی امام رضا(ع) امام مهربانی ها
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
معرفی افراد یا گروه های آتش به اختیار معرفی گروه ها
اشجار
اشجار
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
طرح آینده سازان
طرح آینده سازان
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
اجتماع و فعالیت های جهادی اردو ها و اقدامات جهادی
مؤسسه علم دینی
مؤسسه علم دینی
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
علم و فناوری جهت دهی صحیح به علم
تشکیل تیم استارت آپی
تشکیل تیم استارت آپی
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
افتتاح کانون اندیشمندان پلیس گیلان
افتتاح کانون اندیشمندان پلیس گیلان
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
طرح ها و برنامه های فرهنگی پایگاه- قسمت دوم
طرح ها و برنامه های فرهنگی پایگاه- قسمت دوم
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
ساخت بزرگترین مجتمع روستایی کشور و اردوگاه فرهنگی تربیتی
ساخت بزرگترین مجتمع روستایی کشور و اردوگاه فرهنگی تربیتی
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
گردان تکاوران استارت آپی
گردان تکاوران استارت آپی
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
اقتصاد استارتاپ ها و شتاب دهنده
ستاد مردمی هماهنگی مساجد منطقه 4 شهر مقدس قم
ستاد مردمی هماهنگی مساجد منطقه 4 شهر مقدس قم
فعالیت های اجرایی شبکه سازی و سازماندهی نیروی انسانی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی