برگزاری گرده همایی،نشست و کرسی های آزاد اندیشی


نشست تخصصی تخصصی تبیین و تحلیل آخرین تحولات منطقه
نشست تخصصی تخصصی تبیین و تحلیل آخرین تحولات منطقه
فعالیت های اجرایی برگزاری گرده همایی،نشست و کرسی های آزاد اندیشی
سیاست تحلیل سیاسی
نشست های بصیرتی و جهادی
نشست های بصیرتی و جهادی
فعالیت های اجرایی برگزاری گرده همایی،نشست و کرسی های آزاد اندیشی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی
کافه مقاومت ، کافه دیپلماسی ، دانشجومدیا ، همایش ملی دیپلماسی اقتصادی و رونق تولید
کافه مقاومت ، کافه دیپلماسی ، دانشجومدیا ، همایش ملی دیپلماسی اقتصادی و رونق تولید
فعالیت های اجرایی برگزاری گرده همایی،نشست و کرسی های آزاد اندیشی
اقتصاد اقتصاد مقاومتی
نشست فرهنگی: آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها
نشست فرهنگی: آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها
فعالیت های اجرایی برگزاری گرده همایی،نشست و کرسی های آزاد اندیشی
اجتماع و فعالیت های جهادی مطالبه گری
قرائت حدیث کسا چهارشنبه هرهفته در یک منزل
قرائت حدیث کسا چهارشنبه هرهفته در یک منزل
فعالیت های اجرایی برگزاری گرده همایی،نشست و کرسی های آزاد اندیشی
اجتماع و فعالیت های جهادی دیگر...
ابتکار عمل نخبگان برای مقابله با پروژه اسلامی هراسی و ایران هراسی
ابتکار عمل نخبگان برای مقابله با پروژه اسلامی هراسی و ایران هراسی
فعالیت های اجرایی برگزاری گرده همایی،نشست و کرسی های آزاد اندیشی
بین الملل تشکیل گروه های نهضتی در ارتباط با مسائل بین الملل و مسائل جهان اسلام
نمایشگاه عکس
نمایشگاه عکس
فعالیت های اجرایی برگزاری گرده همایی،نشست و کرسی های آزاد اندیشی
اجتماع و فعالیت های جهادی تشکیل کارگروه های اجتماعی