محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..


نینیکس
نینیکس
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری تولید علم و فناوری
دوچرخه هوشمند ویژه معلولین و نابینایان
دوچرخه هوشمند ویژه معلولین و نابینایان
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری تکنولوژی و علوم روز دنیا
اختراع دستگاه پاک کننده و محافظ دوربین های مدار بسته
اختراع دستگاه پاک کننده و محافظ دوربین های مدار بسته
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
اختراع مولد برق گرما تاب هوشمند
اختراع مولد برق گرما تاب هوشمند
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
سیستم هوشمند بستن کمربند ایمنی توسط مسافران درناوگان عمومی برون شهری
سیستم هوشمند بستن کمربند ایمنی توسط مسافران درناوگان عمومی برون شهری
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
گچ تقویت شده مخصوص ارتوپدی
گچ تقویت شده مخصوص ارتوپدی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
تعدیل کننده لگد اسلحه
تعدیل کننده لگد اسلحه
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
سیستم اضطراری ترمز وچرخ هواپیمای فرودگاهی
سیستم  اضطراری ترمز وچرخ هواپیمای فرودگاهی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری همکاری با مجموعه های دانش بنیان و مراکز علمی
مرصاد
مرصاد
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری تکنولوژی و علوم روز دنیا
دستگاه آموزش نیوماتیک
دستگاه آموزش  نیوماتیک
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری تکنولوژی و علوم روز دنیا
دستگاه پخت نان یکپارچه
دستگاه پخت نان یکپارچه
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
اقتصاد رونق تولید ملی
اختراع سامانه اندازه گیری ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی محصولات کشاورزی
اختراع سامانه اندازه گیری ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی محصولات کشاورزی
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی محصولات مکانیکی ، الکترونیکی، صنعتی و..
علم و فناوری تولید علم و فناوری