لباس و پوشاک


بدون نام
بدون نام
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی لباس و پوشاک
فرهنگ و هنر تشکیل کارگروه های فرهنگی-هنری
روسری بچگانه و پک آموزشی یه فکر بکر
روسری بچگانه و پک آموزشی یه فکر بکر
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی لباس و پوشاک
فرهنگ و هنر حجاب و حیا
ابان
ابان
طراحی و تولید محصولات غذایی، فنی و صنعتی، صنایع دستی لباس و پوشاک
اقتصاد رونق تولید ملی